แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ประโยชน์และจุดประสงค์ของการขนส่งที่หลายคนอาจไม่รู้

จุดประสงค์ของการขนส่ง

การขนส่ง หมายถึง การเคลื่อนย้ายมนุษย์ , เคลื่อนย้ายสินค้า , หรือบริการอื่นๆ ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในการเคลื่อนย้ายคนจะเป็นไปในลักษณะของผู้โดยสาร ซึ่งแตกต่างจากการเคลื่อนย้ายอื่นๆ

จุดประสงค์ของการขนส่ง สามารถแบ่งออกเป็น 6 ข้อ ดังนี้

1.เพื่อการสังคม ตามธรรมชาติของสังคมมนุษย์ คือ มนุษย์จะต้องมีการติดต่อสื่อสาร มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ต่อบุคคลในสังคมอื่นๆ ย่อมมีการเดินทางไปมาหาสู่กันบ้างไม่มากก็น้อย จากความต้องการตรงนี้นี่เอง การขนส่งจึงกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตมนุษย์

2.เพื่อที่อยู่อาศัยและอาชีพ มนุษย์ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ และสถานที่ทำงาน กับบ้านที่อยู่อาศัย มีระยะทางไกลกันไม่สามารถเดินไปได้ เพราะฉะนั้นการขนส่งจึงเป็นสิ่งเชื่อมในการทำงานของมนุษย์อีกปัจจัยหนึ่ง

3.เพื่อการปกครอง ในการบริหารประเทศนั้น การขนส่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการปกครองที่ดี จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการปกครองให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งการส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังถิ่นทุรกันดารต่างๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น

4.เพื่อการศึกษาหาความรู้ มนุษย์จำเป็นจะต้องมีความรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้น การขนส่งก็เข้ามาช่วยในการศึกษาหาความรู้ของมนุษย์เช่นเดียวกัน เช่น การเดินทางไปห้องสมุดที่อยู่ไกลบ้าน , การเดินทางไปศึกษาร่ำเรียนต่างประเทศ เป็นต้น

5.เพื่อพักผ่อน การผักผ่อนก็เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเพราะมันสามารถช่วยเติมพลังในการทำงาน การเรียนให้กับมนุษย์ และยังช่วยทำให้เกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่อีกด้วย ส่วน 1 ในวิธีการพักผ่อนที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆนั่นก็คือ ‘ การท่องเที่ยว ’ โดยการท่องเที่ยวนี้ก็สามารถไปได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แน่นอนว่าก็ต้องมีการใช้การขนส่งเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญ

6.เพื่อการทำธุรกิจ การขนส่งนอกจากจะมีการเกี่ยวพันธ์กับมนุษย์อย่างแนบแน่นแล้ว การขนส่งก็ยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะเพื่อการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทั่วๆไป ธุรกิจทั้งหลายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนต้องอาศัยการขนส่งซึ่งเป็นปัจจัยหลักเข้ามาประกอบด้วยทั้งสิ้น ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ในการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชนิดใดก็ตาม ขั้นตอนการขนส่งสินค้าเข้ามามีบทบาท ตั้งแต่ตอนยังเป็นวัตถุดิบจนผลิตออกมาเป็นสินค้า แล้วนำสินค้านั้นไปส่งจนถึงมือผู้บริโภคได้โดยง่าย เพียงเท่านี้คุณก็เห็นแล้วว่าจำเป็นต้องมีการขนส่งเกือบทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้น การขนส่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการตอบสนองของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ตามความต้องการ